نسخه By Click Downloader

چگونه نسخه YouTube By Click خود را تشخیص دهیم

1. منوی اصلی را باز کنید و درباره را انتخاب کنید:
منوی اصلی را باز کنید و <b>درباره</b> را انتخاب کنید
2. صفحه درباره باز می‌شود که نسخه نرم افزار در آن قرار دارد.
منوی اصلی را باز کنید و <b>درباره</b> را انتخاب کنید

برنامه را به آخرین نسخه به روزرسانی کنید

اگر نسخه شما به‌روز‌ترین نسخه نیست، می‌توانید آن را در صفحه درباره به‌روزرسانی کنید. About